Maloppsett leievilkår

Her er et maloppsett for leievilkår. Sharefox AS  tilbyr dette kun som et eksempel og utgangspunkt, men man står selv ansvarlig for innholdet og sluttvilkårene.  Leievilkår sendes til support@sharefox.no så lastes det opp på nettsiden. Du kan også laste det ned her i wordformat: Maloppsett Leievilkår

VILKÅR FOR BENYTTELSE AV TJENESTEN YOUR COMPANY

Your Company AS, Street 435, City, org nr 823 823 823 MVA, driver en utleietjeneste der bedrifter og forbrukere kan leie utstyr til felles nytte ved å bestille utstyret på nett samt hente og levere i nærbutikk eller kiosk eller ved hjemlevering. Tjenesten inneholder også tilbud om medlemskap der de som trenger utstyr litt oftere får fordeler.
1 Generelt
Disse vilkårene gjelder for utleie og salg av varer og tjenester fra www.yourcompany.no til bedrifter og forbrukere. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
2 Definisjon av parter
Utleier eller selger er: Your Company AS og blir i det følgende benevnt vi, oss, utleier eller Your Company.
Leietager er: den person som er oppgitt som leietager eller kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som leietager, kunden, du, deg, din eller ditt.
Med leieobjekter innebærer  utstyr, maskiner og alt annet som leies ut på yourcompany.no
Med leveringsform/servicepunkter menes utlevering eller innlevering i butikk, kiosk eller hjemlevering
3 Betaling, depositum og priser
Betaling skjer via Visa eller Mastercard kort på nettet via vår betalingsformdiler DIBS som oppfyller de strengeste sikkerhetskrav. Leietageren betaler ved bestilling og da innses leieavtalen som inngått.
Your Company følger vanlig utleiepraksis og reserver også et depositumsbeløp som oppgitt på ordrekvitteringen ved bestilling.  Reservasjon sikrer hvis kunden returnerer leieobjektet for sent, skader utstyret eller ikke leverer i det hele tatt. Depositumets størrelse varierer med valgt utstyr som leies og fremgår av din ordrebekreftelse. Your Company har rett til å benytte depositumet til å dekke leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller evnt. regresskrav, jfr. punkt 5 nedenfor.
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med leie eller kjøp. Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra Your Company sin side på nettstedet kan Your Company ensidig endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
4 Leieobjektets tilstand
Your Company forplikter seg til å levere leieobjekter av høy kvalitet i driftsklar tilstand.Your Company har egne rutiner som kontrollerer og vedlikeholder leieobjektene før og etter utleie.
Du er i leieperioden ansvarlig for alle skader eller tap på utstyret. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler. Leietager plikter derfor å kontrollere leieobjektet før bruk og ta kontakt med Your Company om leieobjektet ikke skulle være i forventet tilstand.
5 Skader
Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden skal meldes Your Company omgående. Vi vil da gjøre vårt beste for å hjelpe leietageren. Skader meldes på support@yourcompany.no omgående. Dette gjelder også ved tyveri.
Oppstår skadene ved feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil Your Company kunne bruke det på forhånd reserverte depositum og om nødvendig trekke ytterligere utestående beløp til å dekke kostnadene knyttet til reparasjon, service eller erstatning av utstyret. Dette gjelder også om utstyret leveres tilbake i vanskjøttet eller leveres skitten utover det normale.
Vi streber alltid etter å gi de beste råd og tips for bruk av leieobjektet, men er ikke ansvarlig for utførelse eller for direkte eller indirekte skader eller tap som skyldes bruk av leieobjektet, forsinkelser eller feil på leieobjektet.
6 Bruk av leieobjektet
Bruk av leieobjekter skjer på eget ansvar. Den som bruker utstyret må være over 18 år.  
Leietaker er ansvarlig for at utstyr og tilbehør benyttes på en slik måte at det ikke blir skadet eller urimelig tilgriset. Riktig og sikker bruk av utstyret er Leietakers ansvar. Utleier legger til rette for riktig bruk av utstyret ved å gjøre tilgjengelig bruksanvisninger, instruksjoner og sikkerhets prosedyrer sammen med leieobjektet og/eller på Utleiers nettsider. Det er kundens ansvar å sette seg inn i Utleiers bruk og sikkerhets rutiner før bruk av utstyret.
Vi anbefaler bruk av verneutstyr. Du må også følge utstyrets bruksanvisning og andre anvisninger fra Your Company.
7 Tilbehør
Tilbehør må som hovedregel kjøpes eller leies separat ved bestilling. På nettsiden står også beskrevet hva som er inkludert i leveransen av leieobjektet. Tilbehør som er personlig (støvmasker etc) eller forbruksvare som slites (sagblad etc) leies ikke ut. For tilbehør som selges og som ikke er tatt i bruk gjelder punkt 11 Angrerett.
8 Leiertagers rettigheter og plikter
Leietageren må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer ved opprettelse av brukerkonto for å kunne bestille og leie på yourcompany.no. Your Company sender meldinger på angitt epost, adresse og telefon og slike meldinger anses mottatt og gyldige ved avsendelse hos oss.
Brukerkontoen er personlig og har du mistanke om at andre har tilgang til din konto plikter du å varsle Your Company umiddelbart.  Your Company har rett til fritt avvise, avslutte eller suspendere brukerkonto uten forvarsel eller ansvar, inkludert hvis vilkårene anses brutt.
Videre må disse leievilkårene aksepteres før bestilling på nettsiden.
Leietageren må returnere leieobjektet før avtalt dato og tid utløper og på avtalt leveringsform. Leietageren forventes å holde seg oppdatert om servicepunktets normale åpningstider.
Leietageren eller kortinnehaver gir Your Company fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for blant annet leieobjekt som ikke returneres, er skittent utover det normale eller ved skade på leieobjektet. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste betalingskortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom leieobjektet tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid eller tilbakeleveres med feil eller mangler. 
Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie samt et tillegg, for tiden på xx  kroner,- som dekker merutgifter Your Company har ved for sen innlevering. Er ikke leieobjektet returnert etter ett døgn har Your Company krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge utstyret faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av leietageren.
9 Endring av ordre
For å endre ordre må Your Company kontaktes. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig fra oss. Dette for å sikre at leieobjektene faktisk er ledig. Hvis ikke annet avtalt og bekreftet må leieobjektet returneres til avtalt tid. Forlengelse av leieperioden kan skje før leieperiodens start og/eller under leieperioden ved å endre leiestart eller leieslutt.
Endringer og kanselleringer av leieobjekter som medfører at tilgjengeligheten av leieobjektene for andre brukere endres kan være forbundet med en endringsavgift for å dekke kostnader ved ombooking. Alle kostnader vil opplyses leietager før ordreinngåelse eller ordreendring.
10 Utlevering og retur
Utlevering og retur skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Du finner det også under din side. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.  For å få utlevert leieobjektet må du ha din booking referanse. Navnet du angir på reservasjonen må stemme overens med navnet på id kortet ved henting.  
Dersom utleveringen av leieobjektene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når utlevering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt eller leieobjektet(ene) ikke er disponibelt.
Du er ansvarlig for produktet til det er returnert til oss eller våre servicepunkter.
Vi kontrollerer leieobjektene tilstand og funksjon og at alle deler er tilstede når de kommer inn på vår varesentral. Ved komplett levering i kontraktsmessig stand så slettes reservasjonen for depositumet på betalingskortet.
11 Angrerett på kjøp
Angrerettloven gir forbrukere/private rett til å angre sine kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter avtaleinngåelse gir oss melding om dette (Se angrerettloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27 ). Hvis leieperioden starter før dette er tjenesten å betrakte som utført fra tidspunkt for utlevering og det forbeholdes retten til utbetaling. For tjenester der det i avtalen er fastsatt bestemt dato eller tidsrom for utførelse gjelder angreretten kun unntaksvis i henhold til § 22. Næringsdrivende er ikke omfattet av angrerettsloven.
For å benytte angreretten ved kjøp må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du prøver, bruker eller undersøker varen (åpner emballasje etc) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.
12 Immaterielle rettigheter
Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Bildemateriell lagret på siden er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere. Videoer på youtube er linker til tredjeparts tjeneste utenfor Your Company kontroll.
13 Personvern
Your Company behandler dine personlige opplysninger i et sikkert dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ordrehistorikk. Denne historikken vil forbli lagret for regnskapsføring og andre forpliktelser.  All lagret informasjon er tilgjengelig på "Min konto". Leietaker har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Utleiers systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Your Company. Ordredata lagres i et system levert av Sharefox AS.
Ditt betalingskort vil blir lagret så lenge du har en aktiv ordre. Lagring av betalingskortet skjer hos vår betalingsformidler NETS. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte. Lagring av betalingskort gjør det enda enklere når du handler. Du kan slette betalingskort på din side. Your Company lagrer ingen kredittkortdetaljer selv.
Your Company benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker. Cookie lagrer data i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Vi kan da gjenkjenne hvem du er slik at du blant annet kan få riktige priser og enklere innlogging. Vi samler også inn bruksinformasjonen for å bedre kvaliteten på tjenesten.
Du finner mer detaljert informasjon om våre praksiser knyttet til personvern ved å gå inn på hjelpesidens undermeny. Der finner du personvern som en egen orientering.
14 Lovvalg
Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Avtalt verneting er Oslo Tingrett.
15 Endringer
Your Company forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på yourcompany.no. Dersom Your Company vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på yourcompany.no 30 dager før de trer i kraft.
Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på yourcompany.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du ikke bruke Your Company.
Sist oppdatert 12.05.2020

Still need help? Contact Us Contact Us